Choď na obsah Choď na menu

OZNAMY , AKTUALITY

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka .

Je dôležité povedať, že predprimárne vzdelávanie poskytujú materské školy zriadené obcou/mestom, súkromné a cirkevné (podľa druhu zriaďovateľa), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Iba v týchto materských školách má rodič garantované, že: - jeho dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktorého kvalitu garantuje štát

Zápis do SMŠ sa uskutoční v mesiaci MÁJ 2021

*********************************************************************************************************************************
MILÍ RODIČIA A PRIAZNIVCI NAŠEJ SMŠ, 
aj tento rok by sme Vás radi požiadali o poukázanie 2% z daní za rok 2020
Ď A K U J E M E  
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE PAVLA MUDROŇA  MARTIN
IČO   37978969
 
 
____________________________________________________________________________________________
                              NÁSTUP - NOVÉ PRAVIDLÁ  k nástupu od 8.3.2021
https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                               Príloha č.11/c

Čestné vyhlásenie

 

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/

Dolupodpísaný/-á (zákonný zástupca) ................................................................................................................................, trvalým bydliskom..............................................................., telefonický kontakt .............................., zákonný zástupca dieťaťa/žiaka ....................................................................., narodeného ........................................., trvalým bydliskom .........................................................., čestne vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

Nie je mi známe, že by som ja a osoby so mnou žijúce v spoločnej domácnosti boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte** s osobou potvrdenou alebo podozrivou z ochorenia COVID-19.

Zároveň prehlasujem, že ja (samoživiteľ alebo osamelý rodič - zákonný zástupca) resp. obaja zákonní zástupcovia dieťaťa/žiaka žijúci v spoločnej domácnosti nemám/nemáme možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Vyhlasujem*:

a) za seba, že mám negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, pričom kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie prikladám ako prílohu k tomuto vyhláseniu

 

Dátum vykonania testu: .................................

alebo

b) za seba, že mám platnú výnimku z testovania a uvádzam dôvod:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Vyhovujúce zakrúžkovať

** Úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnej škole a školskému zariadeniu, ako aj jej zriaďovateľovi a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia a ochrany zdravia.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.

 

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa sú obsiahnuté v prílohe 11/b.

 

Prílohy:

Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

 

V ................................. dňa ...................                                   Podpis:

 
 
 
*********************************************************************************************************************************************
                              OZNAM k nástupu do SMŠ od 22.2.2021 do odvolania
 MILÍ  RODIČIA ,
na základe rozhodnutia hygienika  RUVZ ,bude naša SMŠ  v súlade s platným znením COVID automatu otvorená za predpokladu striktného zabezpečenia a dodržania všetkých protiepidemických opatrení.  
 DETI rodičov v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu,-
 -  obaja rodičia  predložia   potvrdenie zamestnávateľa , že povaha ich zamestnania nepovoľuje prácu z domu / HO/ 
- predložia negatívny test , nie starší ako 7 dní alebo sú po 2 vakcínach + 14 dní alebo  majú výnimku po prekonaní COVID 19  - 90 dní 
PRAVIDLÁ V BUDOVE SMŠ - použitie rúška , respirátora , prekrytie tváre -nosa a úst
                                           - do šatne vstupuje len 1 rodič s dieťaťom , 
                                           - pri vstupe si dezinfikuje ruky , nevstupuje do umyvárky , do triedy 


 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

thits - Cryptocurrency rates are breaking records

Cryptocurrency rates are breaking records, which means you have the opportunity to make money on cryptocurrencies. Join our system and start making money with us. Go to system: https://tiodroncountmenom.ga

thits - Cryptocurrency rates are breaking records

Cryptocurrency rates are breaking records, which means you have the opportunity to make money on cryptocurrencies. Join our system and start making money with us. Go to system: https://tiodroncountmenom.ga

thits - Cryptocurrency rates are breaking records

Cryptocurrency rates are breaking records, which means you have the opportunity to make money on cryptocurrencies. Join our system and start making money with us. Go to system: https://tiodroncountmenom.ga

thits - Cryptocurrency rates are breaking records

Cryptocurrency rates are breaking records, which means you have the opportunity to make money on cryptocurrencies. Join our system and start making money with us. Go to system: https://tiodroncountmenom.ga

thits - Cryptocurrency rates are breaking records

Cryptocurrency rates are breaking records, which means you have the opportunity to make money on cryptocurrencies. Join our system and start making money with us. Go to system: https://tiodroncountmenom.ga

thits - I promised.

Hi, this is Anna. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/ygb8o3s2

nam2454848krya - tap2454848rtuyjyh

mis2454848utr ouZbVbe b9C2 7e3sOMS

nam2454848tetcher - tap2454848rtuyjyh

mys2454848rttyneg 60dyYvr SI4P 9JV4Icc

nwhu - AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71))

LcLn

nwhu - AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71))

LcLn

nwhu - AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71))

LcLn

nwhu - AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71))

LcLn

nwhu - AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71))

LcLn

nwhu - )) AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71)) AND ((1263=1263

LcLn

nwhu - )) AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71)) AND ((1263=1263

LcLn

nwhu - )) AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71)) AND ((1263=1263

LcLn

nwhu - )) AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71)) AND ((1263=1263

LcLn

nwhu - )) AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71)) AND ((1263=1263

LcLn

nwhu - ) AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71)) AND (3572=3572

LcLn

nwhu - ) AND EXTRACTVALUE(3515,CONCAT(0x5c,0x71716b6a71,(SELECT (ELT(3515=3515,1))),0x7170717a71)) AND (3572=3572

LcLn

Portrét

Posledné fotografie

Archív

Kalendár
jún
2021
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30