Choď na obsah Choď na menu
 


ŽIADOSŤ na prijatie dieťaťa / šk.rok 2020/21

                         ŽIADOSť

    na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

             šKOL.ROK 2020/2021 /Na adaptačný pobyt/

 

Meno dieťaťa...................................................... dátum narodenia..................................

Rodné  číslo........................................................  zdravotná poisťovňa............................

Bydlisko................................................................príp.prechodné...................................

Materská školaSúkromná materská škola- P.Mudroňa 32,Martin

Meno a priezvisko otca......................................................... č. telefónu.........................

e-mail......................................................................bydlisko...............................................

Zamestnaný-  ako....................................................zamestnávateľ.....................................

Meno a priezvisko matky.......................................................č. telefónu............................

e-mail.......................................................................bydlisko...............................................

Zamestnaná - ako.....................................................zamestnávateľ....................................

Počet detí v rodine................................

Záväzný dátum nástupu do SMŠ.............................

Niečo mimoriadne , čo nám chcete o Vašom dieťati oznámiť..........................................

...........................................................................................................................................

Súčasne sa zaväzujem , že budem pravidelne mesačne uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy v stanovenom termíne .

 

Dátum: ..............................               Podpis rodičov: ............................................................  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa:

................................................................................................................................................

 

Dátum: ....................................                             Pečiatka a podpis :....................................